Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Terugbetaling en retourneren Terugbetaling en retourneren

algemene- | leverings- en | garantievoorwaarden | | Luna IT® en alle handelsbenamingen | Contactpersoon: Johan van Weeren
’t Slingerland 3 | 8375 GP | Oldemarkt | www.jecomputerhulpaanhuis.nl | www.computerspul.com | info@jecomputerhulpaanhuis.nl | info@computerspul.com | 085 – 06 06 486
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 80468713

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Luna IT® inclusief al haar handelsbenamingen zoals computerspul.com (hierna te noemen Luna IT) en op iedere tussen Luna IT en consument/ bedrijf tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van Luna IT en al handelsbenamingen. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling (dit geldt via webshop, mondeling of een ander medium) geeft u te kennen dat u met deze algemene-,leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.4 Luna IT behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Luna IT erkend.
1.6 Luna IT garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.7 Websites: zijn in beheer van Luna IT te weten: www.jecomputerhulpaanhuis.nl en computerspul.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via de webshop, digitale marktplaats, en/of een verkooppunt van Luna IT of bij de koper op locatie.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen leveringsvoorwaarden, garantiebepalingen en privacybeleid van de verkoper.
2.3 Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5 Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de diensten-, digitale marktplaats en/of webshop van Luna IT op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking van de aanbiedingen op welke wijze kenbaar gemaakt akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, advertenties en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 3.2 Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment aanbiedingen van de website en/of digitale marktplaats te verwijderen en van levering af te zien.
3.3 Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van de goederen doordat: a) Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt.

b) Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen.
c) De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving was.
d) Door overmacht.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding is koper daaraan niet gebonden.
3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na bevestiging door bestelling.

3.7 Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten voldaan en beide zien dan ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening.

3.8 koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (e-mail of accepteren van algemene voorwaarden) een overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik van schriftelijke handtekening.
3.9 Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de artikelen zowel de overeenkomst af te zien, dit zonder verdere opgaaf van redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op de hoogte te brengen door het verzenden van een email of brief aan verkoper.
3.10 Verkoper heeft behoud zich het recht op gunning voor. Bij het doen van een aankoop (bv. via een digitale marktplaats zoals Marktplaats.nl), heeft verkoper het recht om te bepalen met welke (potentiële) koper de koopovereenkomst wordt afgesloten. Er is sprake van een intentie tot het doen van een aankoop, maar deze wordt pas definitief na ontvangst van de benodigde gegevens van de koper en de volledige betaling. In deze tussenliggende periode staat het verkoper vrij om met andere potentiële kopers een koopovereenkomst te sluiten.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen voor bestellingen via ons (onze webshop) vooraf te geschieden via een van de volgende betalingsmethoden; contant, pin, betaalverzoek via de bank van de verkoper of iDEAL, na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele kosten voor de gekozen betalingsmethode komen voor rekening van de koper.
4.2 Voor particuliere klanten geldt voor bestellingen/ werkzaamheden, anders dan via onze webshop, bij aflevering/ ophalen direct voldaan dienen te worden. Voor bedrijfsmatige klanten geldt dat bij een eerste bestelling/ uitgevoerde werkzaamheden er direct voldaan dient te worden. Na deze eerste transactie is het leveren op basis van factuur mogelijk voor bedrijfsmatige klanten. Dit ter beoordeling en toekenning van verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor om deze faciliteit per direct in te trekken en zal de klant hiervan op de hoogte brengen.
4.3 Luna IT is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
4.4 Ons particuliere incassoproces voor betaling middels een factuur ziet er als volgt uit:
Factuur met betalingstermijn 8 dagen
Aanmaning met betalingstermijn 8 dagen
Laatste betalingsverzoek (ingebrekestelling) met betalingstermijn 8 dagen
Hierna wordt de vordering automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.
4.5 Ons zakelijke incassoproces voor betaling middels een factuur ziet er als volgt uit:
Factuur met betalingstermijn 8 dagen
Aanmaning met betalingstermijn 8 dagen
Laatste betalingsverzoek (ingebrekestelling) met betalingstermijn 14 dagen
Hierna wordt de vordering automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.
4.6 Luna IT is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle genoemde prijzen -op de website of enig ander medium van/ via Luna IT- zijn inclusief Nederlandse BTW, maar exclusief verzendkosten. Indien er sprake is van “marge” goederen zal dit aangegeven zijn bij de advertentie, offerte en/of factuur. Over deze goederen is geen BTW verschuldigd en is geen BTW specificatie mogelijk, anders dan dat de marge prijs de prijs exclusief BTW zal zijn. Op verzoek kan hiervoor een factuur gemaakt worden.

5.2 Luna IT is gerechtigd de prijzen te allen tijde te wijzigen.
5.3 De op deze website of enig ander medium getoonde informatie wordt door Luna IT met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen zijn in euro incl. 21% BTW (m.u.v. hetgeen genoemde onder 5.1, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Artikel 6 – Levering

6.1 De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.
6.2 Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van verzending.

6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden, alsmede retourneren, van deze artikelen, en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper.
6.4 Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email of telefonisch.

6.5 Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen). Hoewel in 98% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de gecommuniceerde termijn.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Gedurende een nader overeengekomen periode – welke genoemd staat op factuur – na levering verleend Luna IT aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Luna IT vervalt indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Luna IT na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Altijd van garantie uitgesloten is garantie op software, en de werking van de accu (batterij) in een artikel.

7.2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
7.3 De door verkoper verstrekte factuur dient als garantiebewijs voor de artikelen.
7.4 In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen naar Luna IT.

7.5 Luna IT pleegt een onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een defect. Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden vervangen.
7.6 In geval er sprake is van een garantieclaim in verband met een Death on Arrival (DOA), wat zoveel inhoudt als een defect direct na aankomst van het bestelde of binnen veertien (14) dagen en dit tevens binnen veertien (14) dagen wordt gemeld aan verkoper, dan dient koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen met alle hierboven komende bedragen komen voor rekening van koper.
7.7 Genoemde garantie geldt niet indien:
a) er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze artikelen.
b) er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen of de samenstelling hiervan. c) het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.
d) Er op verzoek van koper er gekozen is voor een niet verzekerde/ aangetekende verzendmethode. Schade tijdens en/ of als gevolg van het transport zijn dan uitgesloten van garantie. Hieronder valt ook het kwijtraken van de aankoop door de transporteur. Lid D geldt niet indien de aankoop aangetekend en verzekerd verstuurd is.

7.8 Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige tegemoetkoming in welke vorm dan ook.
7.9 In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht. Let op; Deze kosten bedragen 1x het van toepassing zijnde uurtarief. Kijk voor het actuele uurtarief op onze site.

7.10 Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is de consument-koper op afstand gerechtigd de goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, mits het product in originele staat verkeert en/of er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers.
7.11 Wanneer er door de koper opdracht is gegeven voor de installatie van software, worden de hiervoor betaalde kosten niet gecrediteerd. Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer.

Let op; Deze kosten bedragen 1x het van toepassing zijnde uurtarief. Kijk voor het actuele uurtarief op onze site.
7.12 Bovenstaande garantiebepalingen gelden ook op door Luna IT uitgevoerde reparaties, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen arbeid en onderdelen. De standaard garantietermijn voor arbeid is 3 maanden. De garantietermijn voor de gebruikte onderdelen staat op de factuur vermeld. 7.13 Luna IT verleend in geen enkele vorm garantie op zelf aangeleverde onderdelen en ook niet op de arbeid die hiermee gemoeid is.

8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Luna IT . Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.
8.2 Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw/ originele) staat verkerend.
8.3 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Luna IT zicht het recht om waardevermindering te rekenen.
8.4 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Luna IT binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
8.5 Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken. Daarnaast geldt het herroepingsrecht ook niet voor aankopen gedaan door entiteiten anders dan een consument.

8.7 Voor software geldt geen herroepingsrecht het aankoopbedrag wordt hiervan niet gecrediteerd.

Artikel 9 – Onderzoek door de koper

9.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door verkoper verstrekte informatie en/of specificatie.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de koper te melden.

Artikel 10 – Risico overgang

10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “garanties” is geleverd. 11.2 Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een deel van) de koopprijs.

11.3 De totale aansprakelijkheid van verkoper/ leverancier (Luna IT) wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper/ leverancier (Luna IT) voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan de verzekerde som van de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedragen. In geval van een niet verzekerde aanspraak zal dit echter niet meer dan € 25.000 (vijfentwintig duizend Euro) bedragen.

11.4 Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

11.6 Het gebruik van de Luna IT producten is geheel op eigen risico, Luna IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan ook.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder inbegrepen.

12.3 Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 De koop van een Luna IT artikel is een eenmalige overeenkomst, wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen Luna IT artikelen aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1 Zolang Luna IT geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.

13.2 Luna IT heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 13.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing. 14.2 De originele algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift, dus alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf en vormfouten zijn dus onder voorbehoud.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepende enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Luna IT, indien Luna IT dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 16 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 18 oktober 2021.
16.2 Deze voorwaarden zijn te zien via de websites, gedeponeerd bij de KvK, aan te vragen via info@jecomputerhulpaanhuis.nl | info@computerspul.com, fysiek beschikbaar op onze locatie en kunnen op verzoek per post aan u toegestuurd worden.

17.1 Luna IT heeft een klachtenprocedure welke u kunt terugvinden op onze website onder het kopje klanttevredenheid.
17.2 Onderdeel van de procedure kan zijn het aanvragen van bemiddeling/ mediation door de branchevereniging waarbij Luna IT is aangesloten; ICTWaarborg.

17.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Onder Luna IT® wordt verstaan Luna IT en al diens handelsbenamingen